28 Ocak 2012 Cumartesi

Milyonlarca Müslümanın İmanları Tehlike Altındadır!

Fethullah Gülen in hayatı
Fethullah Gülen in hayatı

İslam dininin sabiteleri (değişmez hükümleri ve değerleri) vardır. Bunlardan biri de İslam'ın değişmezliği prensibidir.

İslam'da reform, değişiklik, yenilik olmaz, yapılamaz. Böyle bir şey İslam'ı tahrif etmek demektir.

Siyonistler, Haçlılar, Kriptolar büyük paralar ve gayretler harcayarak İslam'da yenilik, reform, değişiklik yapılmasını istiyor.

Ortaya yeni hükümler, yeni değerler çıkartıyorlar.

Kur'ana, Sünnete ve on dört asırlık icma-i ümmete göre, Allah katında tek hak din İslam'dır. Onlar bunu değiştirmek ve yerine "Yahudilik ve Hıristiyanlık da haktır" hükmünü getirmek istiyorlar.

İslam, zuhurundan bu yana tek "İbrahimi dindir". Onlar bunu da değiştirmek, yerine "Üç ibrahimi din vardır" inancını ve hükmünü koymak istiyorlar.

İslam dininin ana hükümlerinden biri şudur: Bir insan Hz. Peygamber'in (Salat ve selam olsun ona) davetini ve tebliğini duymuşsa, bu daveti red, tekzib ve inkar ettiği takdirde ehl-i necat ve ehl-i Cennet olmaz. Siyonistlerin ve Haçlıların safında yer alan reformcular, değişimciler, yenilikçiler ise bunun tam tersini söylüyor, "Ehl-i Kitab da ehl-i necat ve ehl-i Cennet'tir" yeni inancını ortaya koyuyor.

Bugün İslam dininin saflığı tehdit eden büyük tehlikelerden biri de dinde yenilik, dinde değişim, dinde reform hareketidir.

Milyonlarca saf ve cahil Müslümanın imanları bu hareketin yanlış inançları yüzünden tehlike altındadır.

Onların iddialarından biri de şudur: "Müslümanlar Allah inancında Ehl-i Kitab ile ittifak halindedir."

Bu büyük bir yalandır.

İslam'ın Allah inancı özeti "Alemlerin Rabbi olan Allahü Teala ve Tekaddes hazretlerinin kemal sıfatlarla sıfatlı ve noksan sıfatlardan münezzeh olduğu" inancıdır. İslam'ın bu konuda Ehl-i Kitab ile ittifak halinde olduğu büyük bir iftiradır.

Kur'an çok açık ve seçik olarak Allah'ın oğlu olmadığını beyan ederken, değişimciler hiç haya etmeden Teslise inanan, İsa İbnullahtır (Allah'ın oğludur) diyenlerle Allah inancında ittifak ettiğimizi söyleyebiliyorlar.

İslam'ın temellerinden biri de La ilahe illallah dedikten sonra, bunun akabinde Muhammed Resulullah demek ve buna kalben hiç şüphesiz şekilde iman etmektir.

Değişimciler bir bütün olan Kelime-i Şehadeti iki parçaya ayırıyor ve gayr-i müslimlerin hatırı için ikinci kısmını söylemeyiverelim diyorlar.

Hz. Muhammed zuhur ettikten sonra, onun davetini işitip de red, inkar ve tekzib edenler kesinlikle kurtulamazlar.

Din-i Mübin-i İslam'da değişim, yenilik, reform, diyalog yoktur, olamaz.

İslam'da tebliğ ve davet vardır.

Kur'anla, Sünnetle, icma-i ümmetle sabittir ki, Allah katında tek makbul ve geçerli hak din İslam'dır. İslam'dan başka, İslam'ın dışında hak din yoktur.

Onlar bizim dinimizi inkar ediyor, İslam ilahi bir din değildir, uydurma bir dindir diyorlar.

Onlar Peygamberimizi inkar ediyorlar.

Onlar Kur'anı inkar ediyorlar, o ilahi kitap değildir, kul sözüdür diyorlar.

Sonra Müslüman Değişimciler, Diyalogçular, Yenilikçiler, Reformcular "onlar da ehl-i necattır, onlar da ehl-i Cennettir, onlar da ibrahimi dindir" iddiasını ortaya atıyorlar. Onların bu iddia ve inançları batıldır; Kur'ana, Sünnete, icma-i ümmete, mantığa aykırıdır.

Yenilikçiler ve reformcular Kur'anın Yahudileri ve Hıristiyanları İslama çağırmadığını iddia ediyorlar. Bu iddia da batıldır, yalandır, iftiradır. Kur'an öncelikle Ehl-i Kitab'ı İslam'a çağırmaktadır.

Teklif ediyorum:

İcazetli Ehl-i Sünnet ulema ve fukahasından üç kişilik bir heyet ile Reformcu, Değişimci, Diyalogçu, Yenilikçi cereyanın üç hocası arasında büyük bir tv kanalında bir açık oturum yapılsın. Bu oturumu adil bir noter idare etsin (Noter'in İslami adı "katib-i adldir). Bu açık oturumda dinde değişim, yenilik, diyalog taraftarları eteklerindeki bütün taşları ortaya döksünler. Milyonlarca halk gerçekleri öğrensin.

Müslüman kardeşlerimi uyarmak istiyorum:

İslam dini tek hak dindir. Tek hak ve geçerli din oluşunda müşareket (ortaklık) kabul etmez.

BOP, ılımlı İslam gibi cereyanlar batıldır.

Dinimizde diyalog diye bir kurum, değer yoktur.

İslam'da davet ve tebliğ vardır.

Tevhid ve Teslis birbiriyle bağdaşmayan iki zıt inançtır.

Din eğitimi almamış, din bilgi ve kültürleri zayıf Müslümanların imanları değişimci propaganda yüzünden büyük tehlike altındadır.

Reformcu, yenilikçi, değişimci, diyalogçu bir kimsenin ardında kılınan namaz sahih olmaz.

İslam Allah'ın koruması altındadır. İslam'a bir şey olmaz ama vahim bid'atlere inanan Müslümanlara yazık olur.

Siyonistlerle, Haçlılarla, Kafirlerle, Münafıklarla işbirliği yaparak; Reform, yenilik, değişim, diyalog, ılımlı İslam gibi öldürücü bid'atleri çıkartanlar büyük vebal altındadır.

Mehmet Şevket Eygi
17 Mart 2011

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Öne çıkanlar